Έκταση εφαρμογής του παρόντος Νόμου

4. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται για τις εξετάσεις που διεξάγονταν μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του παρόντος Νόμου.