Διαδικασία διεξαγωγής εξετάσεων

3. Η διαδικασία καθορισμού της ύλης, διεξαγωγής των εξετάσεων και παροχής των σχετικών πιστοποιητικών ρυθμίζεται με Κανονισμούς.