Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου “εξετάσεις” σημαίνει τις εξετάσεις που διεξάγει κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας είτε για εισαγωγή σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είτε για παροχή πιστοποιητικού σπουδών.