Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ετήσιων Εξετάσεων για Εισαγωγή σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή για Παροχή Πιστοποιητικού Σπουδών Νόμος του 1992.