ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Εφαρμογής της Γενικής Εκτίμησης για τους σκοπούς του περί Δήμων Νόμου, Νόμος του 1990 (121/1990)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ