Προοίμιο

Επειδή το εδάφιο (4) του άρθρου 69 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου προβλέπει ότι η γενική εκτίμηση ακίνητης ιδιοκτησίας, δεόντως γενομένη, δεν εφαρμόζεται είτε για τους σκοπούς του πιο πάνω Νόμου, είτε για τους σκοπούς οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου, εκτός αν Νόμος προβλέπει ειδικά την εφαρμογή αυτή.

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Εφαρμογής της Γενικής Εκτίμησης για τους σκοπούς του περί Δήμων Νόμου, Νόμος του 1990.

Εφαρμογή της Γενικής Εκτίμησης για τους σκοπούς του περί Δήμων Νόμου

2. Η γενική εκτίμηση ακίνητης ιδιοκτησίας η δεόντως γενομένη με βάση τις διατάξεις του άρθρου 69 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου θα εφαρμόζεται για τους σκοπούς του περί Δήμων Νόμου από την 1η Ιανουαρίου του 1991.