Συνοπτικός τίτλος

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Εφαρμογής της Γενικής Εκτίμησης για τους σκοπούς του περί Δήμων Νόμου, Νόμος του 1990.