Προοίμιο

Επειδή το εδάφιο (4) του άρθρου 69 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου προβλέπει ότι η γενική εκτίμηση ακίνητης ιδιοκτησίας, δεόντως γενομένη, δεν εφαρμόζεται είτε για τους σκοπούς του πιο πάνω Νόμου, είτε για τους σκοπούς οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου, εκτός αν Νόμος προβλέπει ειδικά την εφαρμογή αυτή.