Εφαρμογή της Γενικής Εκτίμησης για τους σκοπούς του περί Δήμων Νόμου

2. Η γενική εκτίμηση ακίνητης ιδιοκτησίας η δεόντως γενομένη με βάση τις διατάξεις του άρθρου 69 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου θα εφαρμόζεται για τους σκοπούς του περί Δήμων Νόμου από την 1η Ιανουαρίου του 1991.