ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί της Ασκήσεως Ωρισμένων Δημοσιονομικών Εξουσιών της Βουλής Νόμος του 1985 (98/1985)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ