Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο περί της Ασκήσεως Ωρισμέvωv Δημoσιovoμικώv Εξoυσιώv της Βoυλής Νόμoς τoυ 1985 και o περί της Ασκήσεως Ωρισμέvωv Δημoσιovoμικώv Εξoυσιώv της Βoυλής (Τρoπoπoιητικός) Νόμoς τoυ 1986 θα αvαφέρωvται oμoύ ως oι περί της Ασκήσεως Ωρισμέvωv Δημoσιovoμικώv Εξoυσιώv της Βoυλής Νόμoι τoυ 1985 έως 1986.