o v o o o v o v vv o v v v v v v o o o: vo o oo v v o v vv v v o vov o ooo v vv: v oovov ov o o o oooo v v o v v ov ov ovov v v oo o o oooo o v vov v v ov vv ov v o :

vo o

1. vv oovov ov o o o 1985 o vv oovov ov o (ooo) o o 1986 vv oo o vv oovov ov o o o 1985 1986.

v

2. o oo o vo o o o "vov" v v ov o ooov v v o ooov v ' vv vv v ov o v v v v vv, v v , ovo v ov ov v v v v v, oo, ooo o, oo o vv v vv v o.

o v vov

3.-(1) ovv v v o o 169.1 o vo, v o v vv vo, v vvo o o 2 o vo o, ov vov v o vov ov o v oo v o, v v v ov vov ' ov vo ovo o v vov.

(2) o v vov v v o v vv vo, o o ooo vo ' v v o ov v ooo o v o ov oovov o v ov ov o o o o v o o o 166 o vo.

3. o o (1) o o 3 v ov o oo o o v v o v.

o o o 44 o 1974

4. ov v o o vo o, o ov o o v o v o o o o 1974 oo v , v oovo, ' o ov v vov, o o vo o.

38(2) .112()/2002

1985 1986 .