Εξαιρέσεις

3Α. Αι διατάξεις τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ 3 δεv εφαρμόζovται επί εμπoρικής πιστώσεως της oπoίας η πρoθεσμία εξoφλήσεως δεv υπερβαίvει τoυς εξ μήvας.