Σημείωση
38(2) του Ν.112(Ι)/2002Κατάργηση

Οι περί της Άσκησης Ορισμένων Δημοσιονομικών Εξουσιών της Βουλής Νόμοι του 1985 και 1986 καταργούνται.