III III II
o oov o o oo

11. ooo o o o oo o o oo oo , o vo, v o v oo vo o o ooo oo oo oo v v v v ov vv ' v v v v v ooo o oo v.

o ov o o v o o oo

12. v v v ooo o vo, v o vo o o o v o oooo oo v oo.

ov

13.-(1) ovv v v v o vo vo o ov v ov vv ovv oovo , v, v ov ov v oo v v v v o vo o v voo o , o, v ovv vov 1000, v ' vv o o , v ovv vov o v vov o v o ov o.

(2) v ooo oo v v v o o oo, o oo ov v , oo ov ov o o ov v v v , ov ov ov vov oov vov o v o oo, v ' vv o o , ov vov oov v o v o oo oo, o ov .

(3) o , o v ov ov v v ' ooo v ' o oovv v, v v v voo o , o, v vov o v v ovv vov o ov o.

(4) v v o o ovo v v o vo o v v o ovv vovv, v v ov v v o v ovo ov, ' ov o vov v ovv vov ,1000.

(5) ov v voo oo, v v v o vo o v v o ovv vovv, vv vvo vo, oo, o oo o voo oo ooo oo v ov , ov oo ov o vov ov v voo o o oo v, o, ovv v v oov ov.

(6) v v v v vovv v v v oov v ov o oovo ov ovov .

ov

14. ov o oovo o vo o o o 81 o o.

ov, ., ov o ov

15. ov, o v v ov v v v o vo o, ov o .

ov

16.-(1) v ov o ooov ov o o oovov o, o oo o ooo vvo vovo o , o ooov v v oo vo v ovoov ov v, v voov o v v vov .

(2) v ov ov ov vov v o o ooov o ov o oovov o v ov ooo vvo vovo o ,, v voov o v v vov .

o vovv

17.-(1) o ov oov v v vovo v v v v ov v v o vo o v o oov vovv ov ov v v o ovo o oo .

(2) vovo vvo v v v o vo o v v ov v vov. v v ov v o o v vov ' o v ooo o o v vovo, v v , oo oov v oov v o v o v v o o. v ooo ov, v v , o v vov oo oov v o ov o ooo ' v v o o.

'v o o vo o

18. o vo o v 1v oo, 1985.