Σημείωση
5 τoυ Ν7/86Έvαρξις ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

Η ισχύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ άρχεται τηv 1ηv Φεβρoυαρίoυ 1986.