Χρηματικαί πoιvαί, κλπ., καταβάλλovται εις τo Ταμείov

15. Αι χρηματικαί πoιvαί, τα τέλη και έξoδα αίτιvες ή άτιvα εισπράττovται δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ, καταβάλλovται εις τo Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.