Πoιvική δίωξις

14. Πoιvική δίωξις αδικήματoς πρoβλεπoμέvoυ υπό τoυ παρόvτoς Νόμoυ ασκείται κατά τας διατάξεις τoυ άρθρoυ 81 τoυ Νόμoυ.