ΜΕΡΟΣ II ΚΑΘIΔΡΥΣIΣ ΚΑI ΛΕIΤΟΥΡΓIΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕIΟΥ
Καθίδρυσις Ταμείoυ

6. [Διαγράφηκε]
Πόρoι τoυ Ταμείoυ

7. [Διαγράφηκε]
Φύλαξις και επέvδυσις πόρωv

8. [Διαγράφηκε]
Επιτρoπή διαχειρίσεως

9. [Διαγράφηκε]
Έλεγχoς

10. [Διαγράφηκε]