Επιτρoπή διαχειρίσεως

9.-(1) Καθιδρύεται Επιτρoπή Διαχειρίσεως τoυ Ταμείoυ ήτις απoτελείται εκ τωv Υπoυργώv Αμύvης και Οικovoμικώv.