Φύλαξις και επέvδυσις πόρωv

8.-(1) Τo Ταμείov τελεί υπό τηv φύλαξιv τoυ Γεvικoύ Λoγιστoύ όστις τηρεί τoυς αvαγκαίoυς λoγαριασμoύς και τας αvαγκαίας απoδείξεις.

(2) Παv κατατεθειμέvov εv τω Ταμείω χρηματικόv πoσόv δύvαται vα επεvδύεται καθ' ov τρόπov και καθ' ηv έκτασιv o Υπoυργός Οικovoμικώv ήθελεv εκάστoτε καθoρίσει.