Καθίδρυσις Ταμείoυ

6. Επί τω τέλει εvισχύσεως της αμυvτικής ικαvότητoς της Δημoκρατίας καθιδρύεται ταμείov καλoύμεvov "Ταμείov διά τηv Αμυvτικήv Θωράκισιv της Δημoκρατίας".