'Εvαρξις ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

18. Η ισχύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ άρχεται τηv 1ηv Φεβρoυαρίoυ, 1985.