Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί της Προσωρινής Νομοθεσίας (Παράτασις της Ισχύος) Νόμος του 1985.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“προσωρινή νομοθεσία”, σημαίνει τους περί Εκτάκτου Εισφοράς (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμους του 1978 και 1979 και τους περί Προσωρινής Νομοθεσίας (Παράτασις της Ισχύος) Νόμους του 1980, 1981, 1982, 1983 και 1984.

Παράτασις ισχύος προσωρινής νομοθεσίας

3. Η ισχύς της προσωρινής νομοθεσίας παρατείνεται μέχρι της 31ης Μαρτίου 1986, υπό τας εις τα άρθρα 4 και 5 αναφερομένας τροποποιήσεις.

Τροποποίησις του άρθρου 6 της προσωρινής νομοθεσίας

4. Το άρθρον 6 της προσωρινής νομοθεσίας διά του παρόντος τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Διά της εκ του τέλους της επιφυλάξεως της παραγράφου (η) αυτού διαγραφής της τελείας και της αντικαταστάσεως αυτής δι’ άνω τελείας και

(β) διά της προσθήκης των ακολούθων νέων παραγράφων (θ) και (ι) ευθύς μετά την επιφύλαξιν της παραγράφου (η):

“(θ) των κερδών μεταποιητικής τινος επιχειρήσεως εκ των καθοριζομένων δυνάμει της επιφυλάξεως της παραγράφου 1 και της υποπαραγράφου (γ) της επιφυλάξεως της παραγράφου 4 του Δευτέρου Παραρτήματος των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων, εις ην έκτασιν τα τοιαύτα κέρδη φορολογούνται δυνάμει των ως άνω διατάξεων κατά συντελεστήν μηδέν

(ι) των μερισμάτων εκ μετοχών μεταποιητικής τινος επιχειρήσεως εκ των καθοριζομένων δυνάμει της παραγράφου (κζ) του άρθρου 8 των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων εις ην έκτασιν ταύτα απαλλάσσονται του φόρου δυνάμει των διατάξεων της ρηθείσης παραγράφου.”.

Τροποποίησις του Πίνακος του βασικού νόμου

5. Η παράγραφος 1 του Πίνακος της προσωρινής νομοθεσίας διά του παρόντος διαγράφεται και αντικαθίσταται διά της ακολούθου παραγράφου:

“1. Οι συντελεσταί εισφοράς είναι ως εκτίθενται κατωτέρω:

 

Τριμηνιαίον  Εισόδημα Συντελεστής
Εφ’ εκάστης λίρας μέχρι του ποσού £750 μηδέν
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £750 μέχρι £1000
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £1000 μέχρι £1,600
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £1,600 10σ

Νοείται ότι ουδεμία εισφορά καταβάλλεται υπό εκτοπισθέντος ούτινος το τριμηνιαίον εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσόν των £2,500, όταν δε τούτο υπερβαίνη το ποσόν των £2,500, η καταβλητέα εισφορά υπολογίζεται επί τη βάσει των ακολούθων συντελεστών εισφοράς:

Τριμηνιαίον  Εισόδημα Συντελεστής
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £2,500 μέχρι £2,650
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £2,650 μέχρι £2,800
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £2,800 10σ

Νοείται περαιτέρω ότι ουδεμία εισφορά καταβάλλεται υπό φυσικού προσώπου ούτινος το τριμηνιαίον εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσόν των (2,000, όταν δε τούτο υπερβαίνη το ποσόν των (2,000 η καταβλητέα εισφορά υπολογίζεται επί τη βάσει των ακολούθων συντελεστών εισφοράς:

Τριμηνιαίον  Εισόδημα Συντελεστής
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £2,000 μέχρι £2,150
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £2,150 μέχρι £2,300
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £2,300 10σ
Έναρξις ισχύος του παρόντος Νόμου

6.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύι από της 1ης Απριλίου 1985.

(2) Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου θεωρείται ως αρξαμένη την 6ην Απριλίου 1984.