Τροποποίησις του Πίνακος του βασικού νόμου

5. Η παράγραφος 1 του Πίνακος της προσωρινής νομοθεσίας διά του παρόντος διαγράφεται και αντικαθίσταται διά της ακολούθου παραγράφου:

“1. Οι συντελεσταί εισφοράς είναι ως εκτίθενται κατωτέρω:

 

Τριμηνιαίον  Εισόδημα Συντελεστής
Εφ’ εκάστης λίρας μέχρι του ποσού £750 μηδέν
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £750 μέχρι £1000
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £1000 μέχρι £1,600
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £1,600 10σ

Νοείται ότι ουδεμία εισφορά καταβάλλεται υπό εκτοπισθέντος ούτινος το τριμηνιαίον εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσόν των £2,500, όταν δε τούτο υπερβαίνη το ποσόν των £2,500, η καταβλητέα εισφορά υπολογίζεται επί τη βάσει των ακολούθων συντελεστών εισφοράς:

Τριμηνιαίον  Εισόδημα Συντελεστής
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £2,500 μέχρι £2,650
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £2,650 μέχρι £2,800
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £2,800 10σ

Νοείται περαιτέρω ότι ουδεμία εισφορά καταβάλλεται υπό φυσικού προσώπου ούτινος το τριμηνιαίον εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσόν των (2,000, όταν δε τούτο υπερβαίνη το ποσόν των (2,000 η καταβλητέα εισφορά υπολογίζεται επί τη βάσει των ακολούθων συντελεστών εισφοράς:

Τριμηνιαίον  Εισόδημα Συντελεστής
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £2,000 μέχρι £2,150
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £2,150 μέχρι £2,300
Εφ’ εκάστης λίρας υπέρ τας £2,300 10σ