Έναρξις ισχύος του παρόντος Νόμου

6.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύι από της 1ης Απριλίου 1985.

(2) Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου θεωρείται ως αρξαμένη την 6ην Απριλίου 1984.