Τροποποίησις του άρθρου 6 της προσωρινής νομοθεσίας

4. Το άρθρον 6 της προσωρινής νομοθεσίας διά του παρόντος τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Διά της εκ του τέλους της επιφυλάξεως της παραγράφου (η) αυτού διαγραφής της τελείας και της αντικαταστάσεως αυτής δι’ άνω τελείας και

(β) διά της προσθήκης των ακολούθων νέων παραγράφων (θ) και (ι) ευθύς μετά την επιφύλαξιν της παραγράφου (η):

“(θ) των κερδών μεταποιητικής τινος επιχειρήσεως εκ των καθοριζομένων δυνάμει της επιφυλάξεως της παραγράφου 1 και της υποπαραγράφου (γ) της επιφυλάξεως της παραγράφου 4 του Δευτέρου Παραρτήματος των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων, εις ην έκτασιν τα τοιαύτα κέρδη φορολογούνται δυνάμει των ως άνω διατάξεων κατά συντελεστήν μηδέν

(ι) των μερισμάτων εκ μετοχών μεταποιητικής τινος επιχειρήσεως εκ των καθοριζομένων δυνάμει της παραγράφου (κζ) του άρθρου 8 των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων εις ην έκτασιν ταύτα απαλλάσσονται του φόρου δυνάμει των διατάξεων της ρηθείσης παραγράφου.”.