Παράτασις ισχύος προσωρινής νομοθεσίας

3. Η ισχύς της προσωρινής νομοθεσίας παρατείνεται μέχρι της 31ης Μαρτίου 1986, υπό τας εις τα άρθρα 4 και 5 αναφερομένας τροποποιήσεις.