Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Προσλήψεως Έκτακτων Υπαλλήλων στην Υπηρεσία Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου Νόμοι του 1985 και 1999 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προσλήψεως Έκτακτων Υπαλλήλων στην Υπηρεσία Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου Νόμοι του 1985 και 1999.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“έκτακτος υπάλληλος” σημαίνει πάντα προσλαμβανόμενον, επί ημερομισθίω ή ετέρας βάσεως, εις την υπηρεσίαν των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου υπάλληλον διά προκαθωρισμένην χρονικήν διάρκειαν ή εις εποχιακήν ή ετέραν έκτακτον εργασίαν, αλλά δεν περιλαμβάνει πρόσωπα ασκούντα χειρωνακτικήν εργασίαν ή πρόσωπα προσλαμβανόμενα δι’ απασχόλησιν εις εργασίαν προς κάλυψιν εκτάκτου ανάγκης διά χρονικήν διάρκειαν μη υπερβαίνουσαν κατ’ ανώτατον όριον τας δεκαπέντε εργασίμους ημέρας

“νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου” σημαίνει παν νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου ή οιονδήποτε έτερον οργανισμόν δημοσίου δικαίου ιδρυθέντα ή ιδρυόμενον προς το δημόσιον συμφέρον υπό νόμου, των οποίων τα κεφάλαια είτε παρέχονται είτε είναι ηγγυημένα υπό της Δημοκρατίας, εν η δε περιπτώσει η επιχείρησις ασκείται αποκλειστικώς υπό τοιούτου νομικού προσώπου ή οργανισμού, εφ’ όσον η διοίκησις αυτού τελεί υπό τον έλεγχον της Δημοκρατίας.

Πρόσληψη εκτάκτων υπαλλήλων

3.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων παντός ετέρου νόμου και της νομίμου εγκρίσεως οιασδήποτε πιστώσεως εις τον προϋπολογισμόν του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπον πρόσληψις εκτάκτων υπαλλήλων ειμή ως κατωτέρω προβλέπεται:-

(α) Πάσα σκοπουμένη πρόσληψις δεόντως δικαιολογημένη και τεκμηριωμένη υποβάλλεται, δι’ ειδικού προς τούτο εγγράφου, υπό του κατά Νόμον αρμοδίου Υπουργού εν σχέσει με το εις ο αφορά νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου, ενώπιον της Βουλής.

(β) Εν εκάστη ως ανωτέρω περιπτώσει προκαθορίζεται εν τω ρηθέντι εγγράφω επακριβώς η χρονική διάρκεια και οι όροι απασχολήσεως και εξειδικεύονται οι σκοποί και αι υπηρεσίαι δι’ ας προορίζεται ομού μετ’ αναφοράς του δαπανηθησομένου ολικού ποσού και της τυχόν πιστώσεως της νομίμως εγκεκριμένης εις τον προϋπολογισμόν του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

(2) Εάν εντός ενός μηνός από της υπό του αρμοδίου ως ανωτέρω Υπουργού καταθέσεως εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων εκάστης των περιπτώσεων προσλήψεως, η Βουλή δεν απαγορεύση διά Νόμου προς τούτο ψηφιζομένου την σκοπουμένην πρόσληψιν, ο ως προείρηται κατά νόμον αρμόδιος Υπουργός θα δύναται να εξουσιοδοτήση το εις ο αφορά η περίπτωσις νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου να χωρήση, επί τη βάσει της υφισταμένης διαδικασίας, εις την σχετικήν πρόσληψιν, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων αι οποίαι αναφέρονται εις το δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) κατατεθέν έγγραφον.

(3) Πάσα πρόσληψις εκτάκτου υπαλλήλου κατά παράβασιν της ως προείρηται διαδικασίας θεωρείται ως μη νομίμως γενομένη και οι ενασκούντες έλεγχον επί των κονδυλίων εξ ων καταβάλλονται αι απολαβαί διά τους ούτω προσληφθέντας ή εργοδοτηθέντας εκτάκτους υπαλλήλους υπεύθυνοι λειτουργοί καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι διά πάσαν διενεργηθείσαν ή διενεργηθησομένην δαπάνην.

Πρόσληψη έκτακτων υπαλλήλων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

4. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 3, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύναται να προσλαμβάνει έκτακτους υπαλλήλους σε περιόδους αιχμής, με βάση το κονδύλι που περιλαμβάνεται εκάστοτε στους προϋπολογισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για τις σκοπούμενες προσλήψεις, όπου καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των έκτακτων υπαλλήλων που δύνανται να απασχολούνται, η διάρκεια της περιόδου απασχόλησης τους και το ύψος της σχετικής δαπάνης:

Νοείται ότι η περίοδος απασχόλησης έκτακτου υπαλλήλου που προσλαμβάνεται δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες.