Πρόσληψη έκτακτων υπαλλήλων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

4. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 3, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύναται να προσλαμβάνει έκτακτους υπαλλήλους σε περιόδους αιχμής, με βάση το κονδύλι που περιλαμβάνεται εκάστοτε στους προϋπολογισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για τις σκοπούμενες προσλήψεις, όπου καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των έκτακτων υπαλλήλων που δύνανται να απασχολούνται, η διάρκεια της περιόδου απασχόλησης τους και το ύψος της σχετικής δαπάνης:

Νοείται ότι η περίοδος απασχόλησης έκτακτου υπαλλήλου που προσλαμβάνεται δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες.