Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Προσλήψεως Έκτακτων Υπαλλήλων στην Υπηρεσία Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου Νόμοι του 1985 και 1999 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προσλήψεως Έκτακτων Υπαλλήλων στην Υπηρεσία Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου Νόμοι του 1985 και 1999.