Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“έκτακτος υπάλληλος” σημαίνει πάντα προσλαμβανόμενον, επί ημερομισθίω ή ετέρας βάσεως, εις την υπηρεσίαν των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου υπάλληλον διά προκαθωρισμένην χρονικήν διάρκειαν ή εις εποχιακήν ή ετέραν έκτακτον εργασίαν, αλλά δεν περιλαμβάνει πρόσωπα ασκούντα χειρωνακτικήν εργασίαν ή πρόσωπα προσλαμβανόμενα δι’ απασχόλησιν εις εργασίαν προς κάλυψιν εκτάκτου ανάγκης διά χρονικήν διάρκειαν μη υπερβαίνουσαν κατ’ ανώτατον όριον τας δεκαπέντε εργασίμους ημέρας

“νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου” σημαίνει παν νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου ή οιονδήποτε έτερον οργανισμόν δημοσίου δικαίου ιδρυθέντα ή ιδρυόμενον προς το δημόσιον συμφέρον υπό νόμου, των οποίων τα κεφάλαια είτε παρέχονται είτε είναι ηγγυημένα υπό της Δημοκρατίας, εν η δε περιπτώσει η επιχείρησις ασκείται αποκλειστικώς υπό τοιούτου νομικού προσώπου ή οργανισμού, εφ’ όσον η διοίκησις αυτού τελεί υπό τον έλεγχον της Δημοκρατίας.