Προοίμιο

Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Έχουσα υπ’ όψιν ότι το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, 1974 και η εξ αυτού προελθούσα πραξικοπηματική κυβέρνησις δεν είχε συνταγματικήν και νόμιμον την προέλευσιν και επί ουδενός λαϊκού ερείσματος εστηρίζετο δι’ ο και κατέρρευσε.

ΨΗΦΙΖΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί του Πραξικοπήματος (Ειδικαί Διατάξεις) Νόμος του 1975.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“πραξικόπημα” σημαίνει το κατά την 15ην Ιουλίου, 1974, διαπραχθέν πραξικόπημα κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και της Κυβερνήσεως Αυτού και διά του οποίου προσωρινώς ανετράπη η συνταγματική τάξις

“πραξικοπηματική κυβέρνησις” σημαίνει τον κατά το πραξικόπημα αναλαβόντα αντισυνταγματικώς και παρανόμως το λειτούργημα του Προέδρου της Δημοκρατίας ως και τους υπ’ αυτού αντισυνταγματικώς και παρανόμως διορισθέντας Υπουργούς και τον Υφυπουργόν και περιλαμβάνει παν μέλος αυτής

“πράξις” περιλαμβάνει πάσαν νομοθετικής ή διοικητικής φύσεως πράξιν ή απόφασιν.

Πραξικόπημα και πραξικοπηματική κυβέρνησις

3. Το πραξικόπημα και η πραξικοπηματική κυβέρνησις ουδεμίαν νόμιμον υπόστασιν εκέκτηντο.

Πράξις πραξικοπηματικής κυβερνήσεως

4. Πράξις της πραξικοπηματικής κυβερνήσεως γενομένη υπ’ αυτής κατ’ επίκλησιν εξουσιών ή καθηκόντων αυτής είναι ανυπόστατος και ανύπαρκτος.