Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί του Πραξικοπήματος (Ειδικαί Διατάξεις) Νόμος του 1975.