Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“πραξικόπημα” σημαίνει το κατά την 15ην Ιουλίου, 1974, διαπραχθέν πραξικόπημα κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και της Κυβερνήσεως Αυτού και διά του οποίου προσωρινώς ανετράπη η συνταγματική τάξις

“πραξικοπηματική κυβέρνησις” σημαίνει τον κατά το πραξικόπημα αναλαβόντα αντισυνταγματικώς και παρανόμως το λειτούργημα του Προέδρου της Δημοκρατίας ως και τους υπ’ αυτού αντισυνταγματικώς και παρανόμως διορισθέντας Υπουργούς και τον Υφυπουργόν και περιλαμβάνει παν μέλος αυτής

“πράξις” περιλαμβάνει πάσαν νομοθετικής ή διοικητικής φύσεως πράξιν ή απόφασιν.