Πραξικόπημα και πραξικοπηματική κυβέρνησις

3. Το πραξικόπημα και η πραξικοπηματική κυβέρνησις ουδεμίαν νόμιμον υπόστασιν εκέκτηντο.