Προοίμιο

Επειδή εκ των πραγμάτων κατέστη αδύνατος η εμπρόθεσμος προπαρασκευή και διενέργεια εκλογών Προέδρου της Δημοκρατίας και Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων:

Και επειδή διά την ομαλήν και απρόσκοπτον λειτουργίαν της Πολιτείας καθίσταται επάναγκες όπως η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας και των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων παραταθή.

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Προέδρου της Δημοκρατίας και Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Παράτασις της Θητείας) Νόμος του 1965.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη αντίθετος έννοια-

“Μέλος” σημαίνει τον Πρόεδρον και παν άλλο Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων

“νόμος” περιλαμβάνει πάσαν διάταξιν νομοθετικής φύσεως

“Πρόεδρος” σημαίνει τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας.

Παράτασις θητείας

3. Ανεξαρτήτως της διατάξεως οιουδήποτε νόμου η περίοδος της θητείας του Προέδρου και των Μελών παρατείνεται μέχρι της εκλογής Προέδρου και Μελών και της αναλήψεως των καθηκόντων αυτών εν πάση δε περιπτώσει διά περίοδον μη υπερβαίνουσαν τους δώδεκα μήνας από της ημερομηνίας λήξεως της θητείας του Προέδρου και των Μελών.