Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Προέδρου της Δημοκρατίας και Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Παράτασις της Θητείας) Νόμος του 1965.