Προοίμιο

Επειδή εκ των πραγμάτων κατέστη αδύνατος η εμπρόθεσμος προπαρασκευή και διενέργεια εκλογών Προέδρου της Δημοκρατίας και Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων:

Και επειδή διά την ομαλήν και απρόσκοπτον λειτουργίαν της Πολιτείας καθίσταται επάναγκες όπως η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας και των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων παραταθή.