Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη αντίθετος έννοια-

“Μέλος” σημαίνει τον Πρόεδρον και παν άλλο Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων

“νόμος” περιλαμβάνει πάσαν διάταξιν νομοθετικής φύσεως

“Πρόεδρος” σημαίνει τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας.