Παράτασις θητείας

3. Ανεξαρτήτως της διατάξεως οιουδήποτε νόμου η περίοδος της θητείας του Προέδρου και των Μελών παρατείνεται μέχρι της εκλογής Προέδρου και Μελών και της αναλήψεως των καθηκόντων αυτών εν πάση δε περιπτώσει διά περίοδον μη υπερβαίνουσαν τους δώδεκα μήνας από της ημερομηνίας λήξεως της θητείας του Προέδρου και των Μελών.