ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΩΝ
Άκυρος η εκχώρησις ή πώλησις σώστρων

70. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η εκχώρησις ή πώλησις σώστρων πληρωτέων εις ναυτικόν ή μαθητευόμενον ανήκοντα εις το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου, η γενομένη πριν ή ταύτα καταστώσι δεδουλευμένα, ουδόλως δεσμεύει το πρόσωπον υφ’ ου εγένετο~ το δε πληρεξούσιον έγγραφον διά την λήψιν των τοιούτων σώστρων είναι μετακλητόν.

Χρέος υπερβαίνον τας τρεις λίρας δεν δύναται να αναζητηθή πριν ή περατωθή ο πλους

71. Χρέος υπερβαίνον τας τρεις λίρας συναφθέν υπό ναυτικού ανήκοντος εις το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου μετά την μίσθωσιν αυτού, δεν αναζητείται πριν ή περατωθή η συμπεφωνημένη υπηρεσία.

Ποινή δι’ υπερβολικάς τιμάς ξενοδόχου

72. Εάν πρόσωπον τι απαιτήση ή λάβη εκ τινος ναυτικού ή μαθητευομένου πληρωμήν αναφορικώς προς την μετά ή άνευ τροφής διαμονήν αυτού εν τη οικία του προσώπου τούτου διά περίοδον μεγαλυτέραν εκείνης καθ’ ην ο ναυτικός ή μαθητευόμενος παρέμεινεν εν τη πραγματικότητι, είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .125.

Ποινή διά την κατακράτησιν των προσωπικών αντικειμένων ναυτικού

73.-(1) Εάν πρόσωπον τι δεχθή ή λάβη υπό την κατοχήν ή έλεγχον αυτού χρήματα ή προσωπικά αντικείμενα ναυτικού ή μαθητευομένου, και, καίτοι εζητήθη τούτο υπό του ναυτικού ή μαθητευομένου, δεν επιστρέψη ταύτα ούτε καταβάλλει την αξίαν αυτών αφού προηγουμένως αφαιρέση παν ποσόν δικαίως οφειλόμενον αυτώ υπό του ναυτικού ή μαθητευομένου αναφορικώς προς την μετά ή άνευ τροφής διαμονήν, ή παν ποσόν άλλως οφειλόμενον αυτώ, ή εάν φύγη συναποκομίζων ταύτα, είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .250.

(2) Ανεξαρτήτως οιουδήποτε περιορισμού επί της συνήθους δικαιοδοσίας δικαστηρίου εκδικάζοντος αδίκημα προνοούμενον εν εδαφίω (1)-

(α) το δικαστήριον δύναται πλην της επιβολής χρηματικής ποινής να διατάξη όπως, αφού προηγουμένως διενεργηθώσιν αι εν τοις ανωτέρω αφαιρέσεις, πάραυτα καταβληθώσιν ή παραδόσωσι εις τον ναυτικόν ή μαθητευόμενον τα χρήματα ή τα προσωπικά αντικείμενα αυτού, ή η χρηματική αξία αυτών~ και

(β) εάν το πρόσωπον εις ο απευθύνεται το τοιούτο διάταγμα παραλείψη να συμμορφωθή προς τούτο, το δικαστήριον κέκτηται διακριτικήν εξουσίαν όπως επιβάλη την πληρωμήν ποσού (όπερ διά τους σκοπούς της Ποινικής Δικονομίας λογίζεται ως χρηματική ποινή επιβαλλομένη δυνάμει νόμου τινός) μη υπερβαίνοντος τας .25 δι’ εκάστην ημέραν καθ’ ην ούτος τελεί εν υπερημερία πληρωμής, ή φυλάκισιν μέχρις ου αρθή η τοιαύτη υπερημερία, εν ουδεμιά όμως περιπτώσει μη συμμόρφωσις προς το τοιούτο διάταγμα επάγεται δυνάμει του παρόντος άρθρου φυλάκισιν διά διάστημα ή διαστήματα υπερβαίνοντα εν τω συνόλω των τους δύο μήνας, ή την καταβολήν ποσών άτινα υπερβαίνουσιν κατ’ άθροισμα τας .750.

Ποινή εις ξενοδόχον δι’ άγραν πελατών

74. Εάν εντός εικοσιτεσσάρων ωρών από της αφίξεως πλοίου εις τινα λιμένα της Δημοκρατίας, πρόσωπον ευρισκόμενον τότε επί του πλοίου παροτρύνη ναυτικόν να διαμείνη εις την οικίαν ετέρου παρέχοντος διαμονήν επί μισθώματι, ή εξαγάγη του πλοίου προσωπικά αντικείμενα ναυτικού, εκτός εάν τούτο γίνεται κατόπιν προσωπικών οδηγιών του ναυτικού και τη αδεία του πλοιάρχου, είναι ένοχον αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .125.