I
vo vo o o

17. vo o o v ovo "vo o o o ........... (o o vo o ooo o vo vo v v.

18. o o ov vvov oo ov vvov o o vo o o voo o oo.

19. o oo oov ov o ov o oo vov o oo.

vo, ., o

20.-(1) vo, v v oo o v ov o voov o oov v v v o o o, ov v o , v o v, oo o v v ooo ov o o o o v oo o vo,o v v o o v v.

(2) o o o o vo ov vo o o o , v o oo voo, oo o v v ooo ov o o o o v oo o o o o v v.

v v v

21.-(1) v ooo oo v ov v v vovv v ov v ov ov o oov o vovo, o o o v v o o , ov o vo o o o o .

(2) vo o o o v v v v v vvov oooo oo o ooo v o v v v o 5% o o ovo o o.

ov o

22.-(1) o o ooo v o ov o o oo oooo oo o v o v, v v v v ov voo o oo , v ov o, o ooo v v.

(2) o v o ov ov o o o ooo .

oooo

23. o oo o o o v o o o v, ov o v o oooo v v oo o v v o o vo o o o vo o, ov oo v ooovv v o vo v v v oo o v o o v oo .

o

24.-(1) oo vo o o ov oo vo o o v v oo o o o v v o o o oo v o oo o oo o vo o o.

(2) o oo oo ov o o o v v .

(3) o oo o o v o oo o vo o o v o o (1) oov ov o o ooo ov vo v o ov o o oo oo vo o oo v o oooo o oo vo.

vvov v

25.-(1) v, o , v ov o oooo o o ooo o o o o o vo o o v vvov v v ov o o o v v v vo oo oo o o o vo o o oo o o o ooo ov ov o v o o v o ov o v v o v oo.

(2) v o o o ov v o o v ov o o o v oo v v ov o o voo o o, oo o v ov o o v o v ov o.

v

26. o v oo o o oo v v .

o oo v v ov, ., ov

27. v o o oooo vovo, o vov, ovv vo v v o o 28, o oo v, oo, v oooo o o ooo o o o o ovo o o 9 v oo vo v v o v oo-

() v v ooo o oo v v v v o o o o.

() v v ooo o o ov o o o o o o o,

v oo o v o o ooo o oo v o vo o o , o oo v v o oooo o v o v v o , oo o v v v o o v oo v v oo v v v o, v v o oo ooo v o vv o oo v vov o o o v o o o v o o oo:

o oooo o o v oo v, v v , v o ov o , o , oo v o o o o oo, v o o o oo o v o ovo o o 28.

o v o

28.-(1) ooo o o ooo ooo oooo o ooo v v ooo o v o () () o o 12(1) ooo oo o v o o 27, o ooo o o v oovo ov o oov o o 16, o v o o oo ovo o o .

(2) ooo o o ooo o v o o o, v v v v ov o oo o , vo v , (o v oo o oo , v o v, o , o ovov v v o vov o "o ") v ov o o o o o o o , v o v oov v vov, o o ov o .

(3) v v o , vo v , v o v vo o o o ov , vo v , o oo o o o o o , ovv v v o o (4), v o oo o o o .

(4) ooo o o ooo v voo v v v o , vo v v, v v v o o , v o o o v oo o vvov o , oo o o v v :

o o v o, v o o o o o o v o v .

(5) oo o o v v o o o v ov o o v vo o ooo o v ov o v v vovv ov vov ov vov v v vovv:

o , v ov o oo o v ov oooo o o v , o o o o.

o o o o o o o vo o o

29. o ooo o o o vo o o v v o oo o o o o o o oo vo o o o oo v, oo o o v o v , ovv ov v o oo v v , o o o , , o o o o ov ovv v v v, ov o o.

v oo

30.-(1) v v o o oo oooo oo v v ov o , v o o v o, v o oo v o o o v ov o vo o o ooo oo o v v o oo o oo v v v v o o .

(2) ooo o o ov v o o o ov o ov ov ov o oo, v o o o oovo vvv vovv o v v o.

(3) o oooo oo ov o ov v o o (1) v o o oo ovo o oo o.

o o oo

31. v oo oooo vovo, o o oo v v oooo vo o o v v o o v v o vo o oo, v oo o, oovo v o ov o o oo o vo o .

v v ov

32. o vo o o, oo o vo oo oo ov o oo o oo vo o o v ov o v.

ov

33. o o v vv, oooo vo o o v o o v ov oooo o ooo ov, o o o oo oov o o o o.

o o

34. ooo o o ooo ov ooo o o v voo o ov o v v o v o o o v v o ov.

v ovv

35. o ov o ov o ooo v v o o o oovo vovv o v v o ov ov o o vo o o.

36. v o o o oovo v o v v o ovv v v o o 37-

() o oo v oov v 21v Ioo ov o o v v oov v v o o o oovo v o v v o ov o o o v o o o o vo v , o o 37 oo vv ov v v vv o o.

() o v vv ov o o ov o , ovv v vov, v v v 5 7.

o ov

37.-(1) v oo o vo oo oooo vo o o v v v v o o vo o v v o o o vo v , v v o () o o 36 v v v o v , o o oo v, o o v o v o v ov o o vo o v ov o v ov ov o oo o o vo o ov oo ov o oo o ooo v v o.

(2) oo ov o o (1) ov oo o vo o o o ooo ov, ooo o o o oo o o oo v v v vovv o v v o o o.

(3) o v o o (1) v ov o ov o o v o, o o ov v v o oo ovo o oo o.