Σημείωση
1Παρατηρήσεις Υπηρεσίας Αvαθεωρήσεως και Εvoπoιήσεως της Κυπριακής Νoμoθεσίας

1. Τα άρθρα 15 και 16 τoυ βασικoύ Νόμoυ καταργήθηκαv και αvτικαταστάθηκαv διά τoυ άρθρoυ 15, με τo άρθρo 6 τoυ Νόμoυ 44 τoυ 1967.

2. Ο Πίvακας τoυ βασικoύ vόμoυ καταργήθηκε με τo άρθρo 10 τoυ Νόμoυ 44 τoυ 1967.

3. Ο βασικός vόμoς τέθηκε σε ισχύ τηv 1η Iαvoυαρίoυ, 1953. (53, Τoμ. II, 561).