Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας Σχεδίων εγγεγραμμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο Νόμος.

Προνόμια και δικαιώματα στη Δημοκρατία εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη σχεδίου στο Ηνωμένο Βασίλειο

2. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης οποιουδήποτε σχεδίου εγγεγραμμένου στο Ηνωμένο Βασίλειο βάσει των Νόμων του Ηνωμένου Βασιλείου περί Προνομίων και Σχεδίων, 1907 έως 1932, ή οποιουδήποτε Νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου που τροποποιεί ή αντικαθιστά τους Νόμους αυτούς, απολαμβάνει στη Δημοκρατία τα ίδια προνόμια και δικαιώματα ωσάν να είχε εκδοθεί το Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Ηνωμένο Βασίλειο με επέκταση στη Δημοκρατία.

Αθώος παραβάτης δεν υπόκειται σε αποζημίωση

3. Ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του σχεδίου δεν δικαιούται να ανακτήσει οποιεσδήποτε αποζημιώσεις σε σχέση με οποιαδήποτε παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας σχεδίου από οποιοδήποτε εναγόμενο ο οποίος αποδεικνύει ότι κατά την ημερομηνία της παραβίασης δεν γνώριζε ή δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει την ύπαρξη της εγγραφής του σχεδίου.

Νοείται ότι καμιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν επηρεάζει οποιαδήποτε διαδικασία για απαγορευτικό διάταγμα.

Λόγοι επί των οποίων Δικαστήριο δύναται να δηλώσει ότι αποκλειστικά προνόμια και δικαιώματα δεν αποκτήθηκαν στη Δημοκρατία

4. Το Επαρχιακό Δικαστήριο έχει εξουσία, μετά από αίτηση οποιουδήποτε προσώπου που ισχυρίζεται ότι τα συμφέροντα του έχουν επηρεαστεί επιβλαβώς, να δηλώνει τους λόγους επί των οποίων η εγγραφή στο Ηνωμένο Βασίλειο δύναται να ακυρωθεί βάσει του εκάστοτε εν ισχύι νόμου στο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι αποκλειστικά προνόμια και δικαιώματα στο σχέδιο δεν αποκτήθηκαν στη Δημοκρατία βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού.

Οι λόγοι αυτοί θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν τη δημοσίευση του σχεδίου στη Δημοκρατία πριν από την ημερομηνία εγγραφής του σχεδίου στο Ηνωμένο Βασίλειο.