Αθώος παραβάτης δεν υπόκειται σε αποζημίωση

3. Ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του σχεδίου δεν δικαιούται να ανακτήσει οποιεσδήποτε αποζημιώσεις σε σχέση με οποιαδήποτε παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας σχεδίου από οποιοδήποτε εναγόμενο ο οποίος αποδεικνύει ότι κατά την ημερομηνία της παραβίασης δεν γνώριζε ή δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει την ύπαρξη της εγγραφής του σχεδίου.

Νοείται ότι καμιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν επηρεάζει οποιαδήποτε διαδικασία για απαγορευτικό διάταγμα.