Προνόμια και δικαιώματα στη Δημοκρατία εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη σχεδίου στο Ηνωμένο Βασίλειο

2. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης οποιουδήποτε σχεδίου εγγεγραμμένου στο Ηνωμένο Βασίλειο βάσει των Νόμων του Ηνωμένου Βασιλείου περί Προνομίων και Σχεδίων, 1907 έως 1932, ή οποιουδήποτε Νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου που τροποποιεί ή αντικαθιστά τους Νόμους αυτούς, απολαμβάνει στη Δημοκρατία τα ίδια προνόμια και δικαιώματα ωσάν να είχε εκδοθεί το Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Ηνωμένο Βασίλειο με επέκταση στη Δημοκρατία.