Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας Σχεδίων εγγεγραμμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο Νόμος.