Συμμόρφωση

78. Οι προϋποθέσεις προς συμμόρφωση είναι:

(α) Η πλήρωση των απαιτήσεων που καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 79  και 81 και σε οποιαδήποτε σχετικά Διατάγματα θα εκδώσει ο Επίτροπος κατ’ επιταγή και εφαρμογή του παρόντος Μέρους του Νόμου,

(β) η σύνταξη της δήλωσης συμμόρφωσης σε σχέση με το ραδιοεξοπλισμό από τον κατασκευαστή, σύμφωνα με διάταγμα του Επιτρόπου,

(γ) η διεξαγωγή των κατάλληλων διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 81 με τις βασικές απαιτήσεις, αλλά και σύμφωνα με διάταγμα του Επιτρόπου,

(δ) η επικόλληση της απαιτούμενης "σήμανσης πιστότητας" στον ραδιοεξοπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81, από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή από τον εισαγωγέα ή και το διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 84Α,

(ε) η επίθεση σήμανσης πιστότητας CE και η σύνταξη της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84Α,

(στ) συμμόρφωση με το άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων της και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.339/93, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.