Αρμοδιότητες Επιτρόπου

77.(1) Κατά ή προς άσκηση της αρμοδιότητάς του δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (γ) του άρθρου 20, ο Επίτροπος δύναται να ορίζει, δια Διατάγματος, άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες και εξοπλισμό τερματικών ή και ραδιοεξοπλισμό  που έχει εγκριθεί σε αυτές, και εν τοιαύτη περιπτώσει ο εν λόγω εξοπλισμός τερματικών θα θεωρείται ως εγκεκριμένος στην Δημοκρατία.

(2) Πρόσωπο, το οποίο πωλεί, παραχωρεί ή προσφέρει προς παραχώρηση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, διαθέτει ή προσφέρει προς διάθεση ή κυκλοφορεί στην κυπριακή αγορά ραδιοεξοπλισμό που δεν εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 78, 79 και 81 ή εξοπλισμό τερματικών  που δεν εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος.

(3) Πρόσωπο, το οποίο καταδικάζεται για την διάπραξη ποινικού αδικήματος κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (2), υπόκειται σε ποινή φυλάκισης, που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.